ONLINE MARKETING‎ > ‎

QUY TẮC ĐỂ TRỞ THÀNH 1 NGƯỜI SẾP GIỎI - 2012

QUY TẮC ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI SẾP GIỎI
Nguồn: Online Marekting

Lãnh đạo nghĩa là thường xuyên liên hệ với mọi người trong tổ chức. Làm thế nào để lãnh đạo tổ chức hiệu quả? Một nhà lãnh đạo giỏi thì cần phải có Kiến thức? tất nhiên rồi. 

Ngoài ra họ cần có những phẩm chất, kỹ năng khác nữa. Chúng ta cùng tham khảo video sau nhé:


Nguồn: Online Marketing

Comments